Algemene huur voorwaarden

 

Verhuurder: BBQ verhuur Nij Beets, gevestigd Prikkewei 57 te Nij Beets

Huurder: Iedere (potentiële) wederpartij van de verhuurder

Toepasselijkheid

Deze voorwaarde is van toepassing op iedere offerte, bestelling of aanbieding van de verhuurder en op iedere overeenkomst tussen verhuurder en huurder, behoudens en voor zover door verhuurder schriftelijk van deze voorwaarde is afgeweken, met uitsluiting van door huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid/ Schade

Huurder is aansprakelijk voor het huur materiaal gedurende de hele huurperiode, welke is overeengekomen met de verhuurder. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huur materialen is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadigingen, diefstal, brand- en of stormschade, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. De huurder is verplicht alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt bij ophalen of terugkomst door de verhuurder vastgesteld en aan de huurder meegedeeld. Bij breuk en of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde en de bijkomende kosten zoals verzend kosten van artikelen of ophaalkosten van de artikelen en de duur van de reparatie aan de artikelen.
De verhuurder heeft het recht om tot 2 dagen na het retour brengen van de verhuurartikelen nog aanspraak te maken op de huurder bij het constateren van schade.

Borg

Op iedere gehuurde tent zit een borg van € 50,00 De borg van € 50,00 krijgt u retour bij het schoon, droog en onbeschadigd inleveren van de tent. Is de tent niet schoon of droog dan worden hiervoor € 50,00 per tent aan schoonmaak kosten gerekend dit wordt met uw borg verrekend. Op alle overige huur artikelen zit een borg van € 50,00 per bestelling. De borg krijgt u retour bij het schoon, droog en onbeschadigd inleveren van de artikelen. Zijn de artikelen niet schoon dan wordt hiervoor € 20,00 aan schoonmaakkosten berekend.

Betaling

De betaling dient contant of met pin te worden voldaan bij afhalen, of per bank na factuur. Afhankelijk wat door huurder en verhuurder is overeengekomen

Annulering

Indien de huurder 2 dagen of korter voor de dag ter beschikkingstelling van de gehuurde artikelen annuleert bedragen de annuleringkosten 50 % van de totale huurprijs welke is overeengekomen

In gebruikname

In onze partytenten mogen geen hitte bronnen worden gezet. Onder hitte bronnen worden verstaan kooktoestellen, barbecue, vuurkorven, fakkels e.d. met uitzondering van onze terras verwarmer.

Huurder dient de partytent op een zoveel mogelijke vlakke ondergrond te plaatsen. De partytent dient op alle 4 de hoeken met bijgeleverde scheerlijnen vast gezet te worden.

Bij hardere wind en op bestrating dienen er gewichten om de staanders te worden geplaatst.

Verzekering

De verhuur artikelen zijn alleen verzekerd in opslag van de verhuurder. De verhuurde artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd. Huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen. Huurder dient hieromtrent zelf contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij voor een eventuele tijdelijke evenementen verzekering!!
De verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of letsel aan derden, ( roerende en /of onroerende ) goederen, dieren.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen, die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, stormachtig weer, vorst ( transport ) vertraging.